banner

O kontrole originality

Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka.

Na vykonávanie kontroly originality sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.


Priebeh kontroly určuje  Metodický pokyn MDPT SR č. 9 zo dňa 13.4.2007 na vykonávanie kontrol originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality (externý odkaz)

Výsledkom kontroly originality sú namerané a zistené údaje a skutočnosti, ktoré charakterizujú stav identifikátorov vozidla, požadovaných dokladov kontrolovaného vozidla a stav údajov v evidencii vozidiel.
 
 
Vyhodnotenie kontroly originality

V rámci hodnotenia výsledku  kontroly originality sa  posudzujú nasledovné kritériá:
 
 1. Stav identifikátorov vozidla - hodnotí sa štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa nezistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.
 
 1. Stav požadovaných dokladov - hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.
 
 1. Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
  • stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel  a zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
  • stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
  • stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
  • stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:
 1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných
  komunikáciách,
 3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
Objednajte sa online na KONTROLU ORIGINALITY
Objednať sa na 24.7.2024
Vyplnenie formulára
Meno:*
Adresa:*
Telefón:*
E-mail:*
ŠPZ:*
Typ auta:*
Poznámka:
Polia označené * sú povinné!
Potvrdenie objednávky